Mentoring

Kompetencje

Czym jest mentoring? Kompetencje

Mentoring, czyli trening kompetencji

Wiedza i sukcesja

Zadaniem mentoringu jest wyposażenie mentee (klienta) w potrzebną mu wiedzę i kompetencje konieczne do sprawnego działania w danej dziedzinie. Mentoring w warunkach polskich jest silnie związany z doświadczeniami konkretnej branży. Jednym z podstawowych elementów mentoringu jest przekazanie praktycznej wiedzy przez mentora swojemu mentee, często związanych z pełnioną przez mentora funkcją lub stanowiskiem (sukcesja). Na konkretnym stanowisku pracuje np. inżynier chemik, który w wyniku studiów i dalszych doświadczeń biznesowych posiadł już rozliczne kompetencje merytoryczne (np. poznał model produkcji), jak i menedżerskie (zarządzenie produkcją chemiczną oraz załogą), jednakże jego doświadczenia w branży papierniczej są stosunkowo nowe. Zatem zadaniem mentora będzie przekazanie charakterystycznych, typowych dla branży papierniczej (oraz konkretnego stanowiska np. kierownika zmiany) kompetencji, technik zarządzania a nawet nawyków a zwłaszcza specyfiki pracy z załogą w procesie produkcji na konkretnej maszynie papierniczej, której kierowanie będzie miał przejąć mentee.

Wiedza

Pod pojęciem wiedzy będziemy rozumieli wszystkie zasoby teoretyczne, których klient mentoringu (mentee) może się nauczyć, czyli przeczytać, odbyć szkolenie, wysłuchać, obejrzeć i zapoznać się z danym obszarem ze zrozumieniem a następnie zapamiętać najważniejsze informacje. Poziom opanowanej wiedzy może być mierzony w sposób najbardziej oczywisty – poprzez sprawdziany i testy lub też ewaluację (ocenę) jednak najważniejszym testerem opanowanej wiedzy w mentoringu jest zdolność mentee do jej praktycznego zastosowania.

Umiejętności

Poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy w drodze realizowania ćwiczeń, zadań, celowych treningów, podejmowania prób i doświadczania błędów rodzą się praktyczne umiejętności. Mentoring zmierza do stanu, w którym mentee nabędzie wszelkie niezbędne do pełnienia danej roli lub funkcji umiejętności na poziomie co najmniej samodzielnym. Umiejętności możemy podzielić na grupy według realizowanych funkcji. Do najważniejszy umiejętności, którymi mentoring może się zajmować zaliczymy m.in.:

  • umiejętności techniczne (związane z konkretną branżą i stanowiskiem pracy)
  • umiejętności planistyczne i projektowe (związane z planowaniem krótko, średnio i długoterminowym złożonych działań a także prowadzeniem projektów w roli kierownika, od przygotowania projektu do wdrożenia i ewaluacji)
  • umiejętności zarządcze (związane z kierowaniem ludźmi i procesami)
  • umiejętności komunikacyjne (związane z porozumiewaniem się, komunikowaniem w mowie i piśmie, przekazywaniem i obieraniem informacji)
  • umiejętności asertywne (związane ze zdolnością komunikowani wprost istotnych informacji z poszanowaniem własnych i cudzych praw osobistych oraz pracowniczych)
  • umiejętności relacyjne (związane z budowaniem dobrych relacji opartych na partnerstwie z jednostkami i zespołami, w tym również rozwiązywania konfliktów)
  • umiejętności mediacyjne i negocjacyjne (związane zarówno z procesami negocjacji i sprzedaży jak i mediacji w relacjach międzypracowniczych oraz międzygrupowych w sytuacji konfliktu lub sprzeczności interesów)

Kompetencje

Uprawnienia złożone z wielu umiejętności i podbudowane niezbędną szeroką wiedzą połączoną z doświadczeniem nazwiemy kompetencjami. Uzyskiwanie wysokich, samodzielnych kompetencji jest procesem znacznie dłuższym niż nabywanie wiedzy czy też poszczególnych umiejętności. Dopiero z konglomeratu teorii i praktyki rodzą się wysokie kompetencje, czyli zdolność analizowania sytuacji i zastosowania takich umiejętności (popartych wiedzą i doświadczeniem), które w najbardziej adekwatny sposób mogą być użyteczne w danym działniu.

W mentoringu nie chodzi jednak o rutynę, raczej na podstawie dobrze opanowanej wiedzy i podstawowych lub bazowych umiejętności mentee z udziałem mentora nabywa nowe umiejętności, które z czasem staną się złożonymi kompetencjami.

Oceń artykuł

Udostępnij:

Maciej Bennewicz

Założyciel i pomysłodawca Instytutu Kognitywistyki. Twórca podejścia kognitywnego m.in w mentoringu, tutoringu, coachingu oraz Psychologii Doświadczeń Subiektywnych. Artysta, pisarz, socjolog, wykładowca, terapeuta, superwizor.

1 komentarz

  1. Myślę, że temat mentora bardzo mocno wraca w Polsce do łask. Brakuje mistrzów, autorytetów, fachowców. Internet to za słabe źródło wiedzy a nie mówiąc już o umiejętnościach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.