Mentoring

Odpowiedzialność

Czym jest mentoring? Odpowiedzialność

 

Mentoring i odpowiedzialność

Coaching, tutoring lecz również modele terapeutyczne jak RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania), TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), TB (Terapia Behawioralna) oraz rozliczne terapie poznawcze i krótkoterminowe postulują współodpowiedzialność pacjenta (klienta) za efekty terapeutyczne.

Metody edukacyjne zajmujące się rozwojem osobistym oraz budową kompetencji – od coachingu po mentoring, oparte są na aktywizowaniu zasobów klienta (nie zaś wyłącznym analizowaniu jego problemów) tym niemniej kulturowo rola pacjenta silnie skojarzona jest z wzorcami słabości i bezradności. Podobnie jest z oczekiwaniem wobec autorytetu (mentora), że rozwiąże wszystkie problemy ucznia (mentee) tym samym biorąc odpowiedzialność zarówno za rezultat zmiany jak i niepowodzenia.

Częsty jest również mechanizm przypisywania błędów i niepowodzeń uczniowi (klientowi, pacjentowi, mentee) wynikających rzekomo z jego niedostatecznych starań, zaś sukcesów autorytetowi (nauczycielowi, lekarzowi, mentorowi) spowodowanych jego rzekomo nadzwyczajnymi kompetncjami. W istocie zmiana jest skutkiem relacji pomiędzy uczniem i edukatorem (mentee i menotrem) i jest wynikiem wspólnej pracy oraz dotrzymywania umów, w tym zwłaszcza obustronnego brania odpowiedzialności za elementy procesu, którymi odpowiednio kierują mentor i mentee.

Niemniej zarówno coaching jak i mentoring oraz wspomniane terapie borykają się z postawą przerzucania odpowiedzialność na zewnątrz przez pacjentów (klientów) a tym samym oczekiwaniem rozwiązywania problemów przez terapeutę, mentora lub coacha. W efekcie problemem tych terapii (oraz innych oddziaływań) staje się stałe negocjowanie z pacjentem (klientem) jego zaangażowania we własny proces zdrowienia lub osiągnai przewidzianego wyniku.

W przypadku mentoringu sprawa odpowiedzialności klienta (mentee) za trening, przez analogię z zawodnikiem sportowym, stawiana jest na pierwszym spotkaniu i nieustannie wzmacniana.

Mentor odpowiada za:

  • Przygotowanie planu mentoringu i kierowanie całością procesu edukacji a także rzetelne ewaluowanie postępów w drodze do spodziewanego wyniku
  • Dostarczanie odpowiedniej wiedzy
  • Proponowanie ćwiczeń, zadań i treningów w najlepszy sposób utrwalających nabytą przez mentee wiedzą
  • Konstruktywny feed-back i wyciąganie wniosków
  • Udrażnianie komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji (lub innego sytemu w którym działa mentoring)
  • Wskazywanie źródeł zasobów materialnych i niematerialnych oraz, jeśli to wynika z kontraktu, dostarczanie zasobów koniecznych do podjętego działania przez mentee, np. udostępnia urządzenia, na którym mentee może bezpiecznie ćwiczyć; szkoleń, które może odbyć; sytuacji biznesowych, w których może działać itp.
  • Wysokie, etyczne kompetencje edukatora – mentora a także profesjonalne przygotowanie całego procesu mentoringu i każdej pojedynczej sesji
  • Terminowość, konsekwencję, staranność, przygotowania kolejnych kroków mentoringu, tworzenie podsumowań i wniosków
  • Stałe omawianie postępów z mentee
  • Wdrażanie korekt, odpoczynków, świętowanie pokonanych etapów, wyznaczanie kolejnych celów prowadzących do wyniku
  • Szacunek, partnerstwo, lojalność i wspieranie mentee w trudniejszych chwilach procesu edukacji

Mentee odpowiada za:

  • Dotrzymywanie kontraktu i umów z mentorem (oraz organizacją, firmą, klubem sportowym) dotyczących procesu edukacji (mentoring)
  • Terminowość, konsekwencję, staranność w wykonywaniu zdań, ćwiczeń i treningów zleconych przez mentora
  • Opanowywanie wiedzy na czas w należytym poziomie (np. sprawdzonym testami oraz praktyką)
  • Asertywny feedback wobec mentora oraz informację zwrotną wobec usłyszanej informacji od mentora (np. tak zgadzam się; nie, nie zgadzam się dlatego, że…; przyjmuję, nie przyjmuję zadania dlatego, że…)
  • Wdrażanie przeanalizowanych wniosków z poprzednich działań lub etapów mentoringu
  • Aktywne słuchanie feedbacku, otwartość w przyjmowaniu wniosków, reagowanie na feedback, eliminowanie błędów
  • Szacunek, partnerstwo i lojalność wobec mentora
  • Nakierowanie na wynik określony w kontrakcie mentoringowym i dokładanie wszelkich starań aby wynik osiągnąć w przewidziany sposób
Czym jest mentoring? Odpowiedzialność
5 (100%) 1 vote

Udostępnij:
Maciej Bennewicz

Maciej Bennewicz

Dyrektor Instytutu Kognitywistyki, wykładowca mentoringu i coachingu, pisarz, socjolog, coach, terapeuta, superwizor.