z

Czym jest mentoring? Przeniesienie

Przeniesienie W klasycznych modelach terapeutycznych (zwłaszcza w podejściu psychodynamicznym, tak zwanej psychoanalizie) pacjent początkowo nie jest świadomy procesu zdrowienia, zaś pojawiający się opór psychiczny przed zmianą jest skutkiem nieuświadamianych problemów. Terapeuta celowo aktywizuje opór aby tym silniej unaocznić pacjentowi źródła jego trudności. Opór wyraża się poprzez unikanie, hamowanie lub blokowanie napotkanych tematów. Częstokroć już sama […]

15

Czym jest mentoring? Odpowiedzialność

  Mentoring i odpowiedzialność Coaching, tutoring lecz również modele terapeutyczne jak RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania), TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), TB (Terapia Behawioralna) oraz rozliczne terapie poznawcze i krótkoterminowe postulują współodpowiedzialność pacjenta (klienta) za efekty terapeutyczne. Metody edukacyjne zajmujące się rozwojem osobistym oraz budową kompetencji – od coachingu po mentoring, oparte są na aktywizowaniu zasobów klienta (nie zaś […]

14

Czym jest mentoring? Kompetencje techniczne mentora

Kompetencje techniczne Do kompetencji technicznych w mentopringu zaliczymy wszystkie wynikające ze specyfiki danej branży, konieczne do wykonywania zadań na powierzonym mentee stanowisku. Kompetencje techniczne powinny być przez mentora wzmacniane w działaniach mentee poprzez takie narzędzia jak: Obserwacja uczestnicząca mentora w przebiegu pracy mentee (lub innych działań merytorycznych podejmowanych przez mentee np. ćwiczeń, treningów, samodzielnych projektów) […]

13

Czym jest mentoring? Kompetencje psychologiczne mentora

Kompetencje psychologiczne W mentoringu kompetencje psychologiczne, często nazywane „miękkimi” koncentrują się na tworzeniu klimatu sprzyjającego efektywności. Zaliczymy do nich konsekwencję, systematyczność oraz wytrwałość. Umowa Wszystkie trzy kompetencje wymagają aktywnego współdziałania mentora i mentee. Rolą mentora jest tworzenie klimatu oraz zasad mentoringu, które będą mobilizowały mentee. Pierwszym zadaniem będzie dlatego ustalenie grafika spotkań mentoringowych (sesji), kolejnym […]

Czym jest mentoring? Inspirowanie i kierowanie

Inspirowanie Zadaniem mentora jest również inspirowanie swojego podopiecznego. Inspiracja w mentoringu ma charakter sugestii, ze swojej natury jest zatem bardziej dyrektywna niż kreatywna. Opiera się na wzorowaniu na sprawdzonych i wypróbowanych sposobach działania a nawet całych modelach postępowania, czyli strategiach. Tym bardziej mentora jest inspirujący im lepiej zna i rozpoznaje strategie sukcesu, których ma nauczyć […]

12

Czym jest mentoring? Relacja mistrz – uczeń

Relacja mistrz – uczeń Jeśli w coachingu partnerskim najbardziej podstawowym narzędziem zmiany jest sama relacja pomiędzy klientem i coachem (lub grupą i coachem), to w mentoringu podstawowym narzędziem jest wiedza, doświadczenie i dobre praktyki branży oraz samego mentora oraz wypracowane w toku rozwoju organizacji (branży klub dyscypliny) metody działania. Dyrektywność Mentor doświadczał wcześniej tego, czego […]

11

Czym jest mentoring? Mentee jako zawodnik

Mentee jako zawodnik Zawodnik, czyli mentee przed przystąpieniem do mentoringu powinien wiedzieć w jakiej dyscyplinie zgłasza się na „trening”. Oznacza to precyzyjnie określenie zarówno ram, w których będzie odbywał się mentoring jak i zakresu zadań, obowiązków i kompetencji, których będzie dotyczył. Po stronie mentee leży odpowiedzialność za przykładanie do się do ćwiczeń, po stronie mentora […]

gałąź

Czym jest mentoring? Procedury i proces

Mentoring i procedury Mentoring oparty jest na wykorzystaniu gotowych procedur wraz ze ściśle określoną metodą trenowania wcześniej nabytych umiejętności. Mentor, jako bardziej doświadczony zawodnik sportowy a teraz trener, pracownik, instruktor lub menedżer przekazuje osobie o mniejszym doświadczeniu (zawodnikowi, pracownikowi, kursantowi itp.) w jaki sposób ma skutecznie działać w danej dyscyplinie. Rezultatem jest uzyskanie wprawy, zdobycie […]

tort

Czym jest mentoring? Od wniosku do wyniku

Od wniosku do wyniku Najprostsza definicja mentoringu określa tę dyscyplinę jako uczenie, inspirowanie i zarządzenia procesem edukacji drugiej osoby mające na celu zwiększenie jej kompetencji i praktycznych umiejętność w sposób możliwy do zweryfikowania jako wyraźny postęp. Proces ten zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. To […]

narzędzia

Czym jest mentoring? Wybór: mentoring czy coaching

Wybór: mentoring czy coaching Podejście funkcjonalne Oprócz podejścia branżowego dobrym kryterium wyboru metody (coaching czy mentoring) jest kierowanie się czynnikami funkcjonalnymi. Możemy podzielić je na kilka grup funkcjonalnych i rozstrzygnąć w zależności od spodziewanych funkcji, które z nich mają być zrealizowane przy pomocy jakich działań edukacyjnych. Jak łatwo się do myśli nie zawsze i nie […]

Ślad

Czym jest mentoring? Mentoring a coaching

Coaching a mentoring Coaching narodził się w sporcie. Coaching i mentoring w obszarze treningowym mają podobne źródło i zbliżone modele postępowania. Nie przez przypadek trenerów sportowych nazywa się coachami. Konkretna dyscyplina sportowa rządzi się regułami, które należy respektować – są to kryteria. Z nich wynikają wskaźniki sukcesu, czyli odpowiedź jak dobrzy jesteśmy w danej dyscyplinie […]

vx beatle

Czym jest mentoring? Trening i wynik

Mentoring jako trening Trenowanie dotyczy każdej dziedziny życia – tak jak można skuteczniej (czyli sprawniej) spakować walizkę przed podróżą – i tym samym zmieścić w niej więcej rzeczy, tak można lepiej sprzedawać dowolne produkty lub usługi – czyli sprzedać ich więcej, z większym zadowoleniem klientów. Można również bezpieczniej jeździć samochodem, sprawniej manewrować przyczepą, bezbłędnie wystawiać […]